29105
page-template-default,page,page-id-29105,theme-stockholm,stockholm-core-2.4,woocommerce-no-js,select-theme-ver-9.5,ajax_fade,page_not_loaded,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

OVER

Het werk van Carolina Koster weerspiegelt haar fascinatie voor de zeggingskracht van onze fysieke wereld. Ze raakt geïnspireerd door de verschijningsvorm van objecten, materialen, het licht en sporen van de tijd.

Buiten haar atelier zoekt ze verbinding met daar waar ze is en filtert het voor haar betekenisvolle. Ze ontmoet haar omgeving in een dialoog. Vondsten en ervaringen gaan mee naar haar atelier. Daar neemt ze de tijd, tot een voorwerp om interactie vraagt. Intuïtief gaat ze te werk. Ze verpakt, brengt lagen houtskool aan, overtekent, fotografeert, vouwt in en uit, giet, zoekt woorden, snijdt en scheurt, tot een gevonden werkwijze past. Vanuit de interactie met het materiaal wordt de poëtische kracht van de fysieke wereld voelbaar.

Haar oeuvre is even verstild als present. Even subtiel als monumentaal. Vaak tussen sculptuur en tekening in, lijkt het werk zich te begeven tussen begin en voltooing in. Elk werk als een stilgezet moment van de doorgaande tijd. Ze gebruikt sobere, fundamentele materialen, zoals houtskool, papier, gips, hout en karton. In haar werk mogen materialen zichzelf zijn; het kleurpalet rijkt van wit naar zwart, diepzwart, wat bruin en alles ertussenin.

De werken van Carolina Koster appelleren aan een fundamentele verbinding met de fysieke wereld. Ze nodigen uit om stil te staan bij ons eigen fysieke zijn, in verbinding te raken met onszelf en iets te ervaren van het sublieme van de tastbare wereld.

CV

“Mijn werk ontstaat vanuit de interactie met het materiaal. Zo benader ik in mijn praktijk bijvoorbeeld tekenen, heel puur, als het aanbrengen van het ene materiaal op het andere – met een intentie. Het gaat dus veel over het materiaal en wat het te zeggen heeft.”

Carolina Koster – lavasteen

ABOUT

Carolina Koster’s work reflects her fascination for the expressiveness of our physical world. She is inspired by the appearance of objects, materials, light and traces of time.

Outside her studio she seeks connection with where she is and filters what is meaningful to her. She meets her environment in a dialogue. Finds and experiences are taken to her studio. There she waits, until an object demands interaction. She proceeds intuitively. She packs, applies layers of charcoal, traces, photographs, folds in and out, pours, searches for words, cuts and tears, until a found method fits. The poetic power of the physical world becomes palpable from the interaction with the material.

Her oeuvre is as stilled as it is present. As subtle as it is monumental. Often between sculpture and drawing, the works seem to move between beginning and completion. Each work as a stilled moment of ongoing time. She uses sober, fundamental materials, such as charcoal, paper, plaster, wood and cardboard. In her work, materials are allowed to be themselves; the color palette ranges from white to black, deep black, some brown and everything in between.

Carolina Koster’s works appeal to a fundamental connection with our physical world. They invite us to reflect on our own physical being, to connect with ourselves and to experience something of the sublime of the tangible world.

CV

“My work arises from the interaction with the material. In my practice, for example, I approach drawing very purely, as applying one material to another – with an intention. So it is a lot about the material and what it has to say.”